Elszámolási és forintosítási információk

Deviza alapú szerződésem van

Információk a lakossági hitelek elszámolásáról és a forintosításról

Letölthető nyomtatványok

01-es nyomtatvány: amennyiben Ön a törvényi elszámolásról szóló értesítő levelünket átvette és az abban foglaltakkal kapcsolatban nem ért egyet, vagy nem kapott törvényi elszámolást, akkor a mellékelt nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be panaszát Társaságunkhoz. A nyomtatvány alkalmazása nem kötelező, használata azonban segíti Önt panaszának megfogalmazásában annak érdekében, hogy felvetett kérdésére érdemi választ adhassunk.

A panaszt akkor is írásban kell benyújtania, ha nem a formanyomtatványt használja.

02-es nyomtatvány: amennyiben Ön a 2014. LXXVII. tv. 12.§-ában foglalt feltételek fennállása esetén a szerződése forintra történő átváltásának és a hivatkozott törvény 11. §-ában meghatározott kamatszabályok alkalmazásának mellőzését kéri, igényét a mellékelt formanyomtatvány felhasználásával is bejelentheti Társaságunk felé.

03-as nyomtatvány: Amennyiben Önnel szemben követeléskezelő vállalkozás (faktorcég) a finanszírozási szerződésből eredően követelést érvényesít, az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a követeléskezelő vállalkozáshoz a mellékelt formanyomtatvány felhasználásával fordulhat, amelyhez mellékelnie kell a Társaságunk által megküldött törvényi elszámolást is. A követeléskezelő vállalkozáshoz ezen nyomtatvány felhasználásával azon Ügyfelek fordulhatnak, akik finanszírozási szerződése 2009. július 27-ét követően szűnt meg (vagyis a finanszírozóval szembeni követelésük nem évült el, ezért automatikusan kézhez kapták – a finanszírozási szerződésből eredő követelés követeléskezelőre történő engedményezésének napjáig szóló – a törvény szerinti elszámolást a finanszírozótól).

04-es nyomtatvány: amennyiben az Ön szerződése 2009. július 27-ét megelőzően szűnt meg, azonban álláspontja szerint a Ptk. szerinti 5 éves elévülési idő letelte ellenére a követelése azért nem évült el, mert az elévülési idő megszakadt vagy nyugodott, igényét a mellékelt formanyomtatvány felhasználásával is bejelentheti Társaságunk felé. Az elévülés megszakításának/nyugvásának tényét kérjük, szíveskedjen a formanyomtatvány indoklás részében kifejteni és az ennek igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni.

05-ös nyomtatvány: amennyiben az Ön szerződése 2009. július 27-ét megelőzően szűnt meg, azonban az e szerződésből eredő tartozását Önnel szemben követeléskezelő (faktorcég) érvényesíti, és emiatt kéri a törvény szerinti elszámolást, igényét a mellékelt formanyomtatvány felhasználásával is bejelentheti Társaságunk felé. Ezen nyomtatvány elengedhetetlen melléklete a 06-os számú igazolás csatolása.

06-os nyomtatvány: abban az esetben, ha az Ön finanszírozási szerződése 2009. július 26. napján, vagy azt megelőzően szűnt meg (vagyis a törvényi elszámolások szempontjából követelése elévült), ugyanakkor Önnel szemben követeléskezelő a finanszírozási szerződésből eredően még követelést érvényesít, Ön az elévülés ellenére kérheti a törvényi elszámolást, a 05-ös formanyomtatvány felhasználásával! Ehhez a jelen formanyomtatványon kérheti a követeléskezelőtől annak igazolását, hogy Önnel szemben követelés érvényesítése van folyamatban.

07-es nyomtatványok: amennyiben lakcímében, vagy bankszámlaszámában változás történt a szerződéskötés óta, kérjük az itt található nyomtatványok teljeskörű kitöltésével szíveskedjen bejelenteni a változásokat.

08-as nyomtatvány: kérjük, hogy a MINTA nyomtatványt ne töltse ki és ne küldje be a Finanszírozónak, tekintettel arra, hogy a Finanszírozó a törvényi elszámoláshoz mellékelni fogja a Nyilatkozatnak az Ön szerződésének adatait tartalmazó példányát. A szabályszerűen kitöltött Nyilatkozat Finanszírozó részére történő leadását követően, annak módosítására nincs lehetőség! A készpénzfelvételhez időpont foglalási lehetőség, és a Nyilatkozatban megjelölt ügyfélszolgálati telefonszám a törvényi elszámolás kiküldését követően válik elérhetővé.

09-es nyomtatvány (benyújtási határidő 2015.03.31-én lejárt!): kedvezményes árfolyamon végtörlesztett fogyasztói szerződések – kizárólag: lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetű, deviza alapú kölcsönszerződés és lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés – esetében az elszámolást a Finanszírozó kizárólag akkor készíti el, ha annak 10.000,- Ft-os díja az igénybejelentéssel egyidejűleg átutalásra kerül a Finanszírozó alábbi bankszámlaszámára:

  • Lombard Lízing Zrt.: 11500092-10000623
  • Lombard Ingatlan Zrt.: 11500092-11024147

Kérjük, hogy az átutalás „közlemény” rovatában az alábbi adatokat mindenképpen adja meg:

  • 6 jegyű ügyfél azonosítóját,
  • szerződésszámát,
  • „végtörlesztés díja” szöveget.

Amennyiben az elszámolás eredményeképpen az állapítható meg, hogy a Finanszírozónak a Fogyasztó felé fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a 10.000,- Ft-os díjat részére a Finanszírozó visszafizeti.

10-es nyomtatvány: A kérelem Társaságunkhoz történő benyújtásával az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a Társaság az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy).

A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a pénzügyi intézmény "KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL" című tájékoztatásának internetes honlapján/ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében való közzétételét követő (2015. 05. 14.) 30 napon belül terjesztheti elő.

Nyomtatvány minták a pénzügyi békéltető testület előtti eljárás kezdeményezéséhez

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztató az üzletszabályzat módosításáról

Kiegészítő tájékoztatás:

Társaságunk az elmúlt hetekben levélben tájékoztatta az ügyfeleink meghatározott körét arról, hogy a címzett ügyfél szerződését nem tekinti fogyasztói szerződésnek, ezért az nem tartozik az Elszámolási törvény hatálya alá, így Társaságunk az érintett ügyféllel nem számol el.

A Magyar Nemzeti Bank megállapította, hogy ez a tájékoztató levél nem tartalmazott Jogorvoslatra vonatkozó Információt, ezért felhívta Társaságunkat a hiányosság pótlására. A felhívásnak Társaságunk haladéktalanul eleget tesz, és a nyilvántartásunkban e-mail címmel rendelkező ügyfelek esetében elektronikus formában, egyéb esetben postai levél útján hamarosan kiegészítő tájékoztatást küld az érintett ügyfelek számára.

Tájékoztatjuk fenti levelet kapott ügyfeleinket, hogy amennyiben álláspontja szerint Társaságunknak Önnel szemben elszámolási kötelezettsége áll fenn, panasszal élhet Társaságunk felé. A panaszt legkésőbb a valamennyi fogyasztó felé fennálló elszámolási kötelezettségünk teljesítéséről honlapunkon történő tájékoztatás közzétételét követő 60 napon belül terjesztheti elő. Amennyiben a panasz benyújtásában akadályozva van, úgy az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjesztheti elő a panaszát.

Tájékoztatjuk, hogy panaszbeadványát - a valamennyi fogyasztó felé fennálló elszámolási kötelezettségünk teljesítéséről honlapunkon történő tájékoztatás közzétételét követően - megküldheti postai úton (6701 Szeged, Pf.: 739), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (62/564-760), illetve elektronikus úton panaszbenyujtas@szeged.lombard.hu. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon www.lombard.hu „Elszámolási és forintosítási információk" cím alatt, vagy kérheti annak postai. Illetve elektronikus megküldését a panasznyomtatvanyigenyles@szeged.lombard.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva